2014年7月27日 星期日

Cambiaste el sol por la luna, letra, Encarna Anillo 的 Milonga


http://youtu.be/UExRYDCQtK4

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fus%2Fartist%2Fencarna-anillo%2Fid503750272&h=1AQFq1JTcCambiaste el sol por la luna
y agua dulce por salobre.
El mar por una laguna
y el oro fino por cobre.
Media naranja por una.

Cayó una perla en un lirio
la bañó un rayo de luz...
Yo lloré con sentimiento,
entonces naciste tú
solo para darme tormento.

Nada le debo a la vida,
nada le debo al amor.
Aquella me ha dado amargura
y el amor una traición.

Si llegara a suceder
que este ingrato me olvidara
sus culpas le perdonara
y lo volviera a querer
pero no querra de ser
que le vuelva a querer yo
motivos grandes me dio
y yo hice juramento
borrar de mi pensamiento
amor que a mi me ofendio

Ay mira
y tu me estas matando
ay mira
y yo no puedo mas
serrano me voy contigo
donde tu me quieras llevar2014年7月3日 星期四

Karoline Tveitnes Trollvik Riddu Riddu - festival

https://www.facebook.com/migration.music.festival/posts/545092768935626?notif_t=notify_me
http://www.aftenposten.no/kultur/Forer-festivalarven-videre-7620484.html#.U7QpJI1W73OFører festivalarven videre
Karoline Tveitnes Trollvik (25) har jobbet som frivillig på Riddu Riddu siden hun var 10 år. I år blir hun sjef for hele urfolksfestivalen.


Hver sommer siden 1991 har det vært Riddu Riddu-festival i Kåfjord i Nord-Troms, bygda der Karoline Tveitnes Trollvik er oppvokst. Siden hun var 10, har hun jobbet frivillig på festivalen.

Nå holder hun på å avslutte masteroppgaven i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen. Etter det er det rett hjem for å sette seg inn i hva den nye jobben som leder av Riddu Riddu innebærer. Hun overtar ansvaret fra høsten. Festivalen har hatt syv ledere før henne - alle kvinner.

- Må det en dame til for å lede en festival for urfolk?

- Haha, jeg skjønner hva du mener, men det er nok mer tilfeldig. Festivalen er heller ikke dominert av kvinner, det er omtrent like mange menn involvert i organisasjonen. Det som er kult med Riddu Riddu, er at det er preget av likeverd. Det preger også miljøet jeg er vokst opp i. Hun som er leder for festivalen nå, Kirsti Lervoll, skrev en kronikk om dette, hvordan kvinnene i kystmiljøet ble sterke og selvstendige og at hele kulturen vår fra gammelt av har vært avhengig av at alles innsats verdsettes like høyt.

- Hva er det ved festivalen/jobben som gjør den attraktiv for deg?

- Jeg har vært engasjert i festivalen siden jeg var veldig ung. Det er en viktig festival hvor etniske minoriteter får vist seg frem og synliggjort at de er stolte av identiteten sin. At det finnes en arena for det, er noe jeg alltid har vært opptatt av. Denne jobben passer meg perfekt fordi jeg har en unik interesse for urfolk og kultur. Det er også det som er tema for masteroppgaven min.

- Og det gir deg muligheten for å flytte hjem igjen?

- Ja, det betyr mye for meg å få sjansen til å bli en del av lokalsamfunnet igjen. Jeg har sterke røtter til hjemplassen min. Nå har jeg ikke bodd hjemme på ti år. Jeg måtte flytte til Tromsø som 15-åring for å begynne på videregående, og etter det fortsatte jeg på universitetet og tok en bachelor der før jeg dro videre til Bergen.

- Tenk om du er blitt for urban til å bo på en liten plass som Kåfjord?

- Nå lever jeg ganske urbant og bruker de tilbudene som finnes i en by. Men jeg er egentlig glad i en mer rolig livsstil og synes en liten kommune som Kåfjord har sin sjarm. Dessuten er jeg veldig glad i naturen, og så er det jo mye å engasjere seg i i lokalmiljøet også.

- Er Riddu Riddu en festival bare for samer og minoriteter?

- Absolutt ikke! Festivalen samler rundt 3000 folk hvert år, og de kommer fra alle forskjellige steder. Vi er jo en internasjonal festival, så mange av dem som deltar kommer fra utlandet.

- Er du same selv?

- Mamma er sjøsamisk og pappa fra Vestlandet, så jeg er en miks av litt forskjellig. Jeg bruker både Lyngen-kofte og vestlandsbunad, så jeg føler sterk tilhørighet begge steder. Men det som har inspirert meg og formet meg mest, er nok kystkulturen jeg er vokst opp i.

- Hvordan ser du for deg at det neste året blir?

- Det blir nok kjempehektisk. Jeg skal henge med Kirsti og suge til meg så mye jeg kan av hennes kunnskap. Og så blir det nok en del reising for å representere Riddu Riddu. Jeg gleder meg allerede.


Google translated English:

Driver festival legacy
Karoline Tveitnes Trollvik (25) has volunteered in Riddu Riddu since she was 10. This year she will command all indigenous festival.


Every summer since 1991, there has been Riddu Riddu festival in Kåfjorddalen in Nord-Troms, the village where Karoline Tveitnes Trollvik is raised. Since she was 10, she volunteered at the festival.

Now she is on to finish the thesis in anthropology at the University of Bergen. After that it's straight home to put himself into what his new job as head of Riddu Riddu means. She will take over responsibility from the fall. The festival has had seven leaders before her - all women.

- Must be a lady to lead a festival of indigenous peoples?

- Haha, I see what you mean, but there are plenty more random. The festival is not dominated by women, there are about as many men involved in the organization. It's cool with Riddu Riddu is that it is characterized by equality. It also affects the environment I grew up in. She is the leader of the festival now, Kirsti Lervoll, wrote an article about this, how the women in the coastal environment was strong and independent and that the whole of our culture from ancient times have been dependent on everyone's efforts valued as highly.

- What is it about the festival / job that makes it attractive to you?

- I have been involved in the festival since I was very young. It is an important festival where ethnic minorities have shown up and shown that they are proud of their identity. That there is a venue for it, is something I have always been passionate about. This job suits me perfectly because I have a unique interest in indigenous culture. There is also what is the topic of my thesis.

- And it gives you the opportunity to move back home?

- Yes, it means a lot to me to have the chance to become part of the community again. I have strong roots in my home district. Now I have not lived at home for ten years. I had to move to Tromso at age 15 to start in high school, and after that I continued in college and earned a bachelor there before I went to Bergen.

- What if you become too urban to stay in a small room that Kåfjorddalen?

- Now I live quite urban and uses the deals are in a city. But I'm really happy in a more tranquil lifestyle and find a small municipality Kåfjorddalen has its charm. Besides, I'm very fond of nature, and so it's much to engage in in the local community as well.

- Is Riddu Riddu a festival only for Sami people and minorities?

- Absolutely not! The festival brings together about 3,000 people every year, and they come from all different places. We're an international festival, so many of those attending come from abroad.

- Are you the same too?

- Mom and Dad's coastal Sami from the west coast, so I'm a mix of a little bit different. I use both Lyngen kofta and western costume, so I feel a strong attachment both. But what has inspired me and shaped me most is enough coastal culture I grew up in.

- How do you see that the next year will be?

- There are enough kjempehektisk. I'll hang with Kirsti and suck me as much as I can of her knowledge. And so it is probably part of traveling to represent Riddu Riddu. I'm excited already.


中文:
Driver festival legacy
Karoline Tveitnes Trollvik (25) has volunteered in Riddu Riddu since she was 10. This year she will command all indigenous festival.
Karoline Tveitnes Trollvik (25歲)從她10歲開始成為 Riddu Riddu 音樂節的志工。今年她將會主導這個原住民節慶。

Every summer since 1991, there has been Riddu Riddu festival in Kåfjorddalen in Nord-Troms, the village where Karoline Tveitnes Trollvik is raised. Since she was 10, she volunteered at the festival.

Now she is on to finish the thesis in anthropology at the University of Bergen. After that it's straight home to put himself into what his new job as head of Riddu Riddu means. She will take over responsibility from the fall. The festival has had seven leaders before her - all women.
現在她將要完成她在 Bergen 大學的人類學論文。之後她將會直接

- Must be a lady to lead a festival of indigenous peoples?
- 必須是女性才能領導音樂節嗎?

- Haha, I see what you mean, but there are plenty more random. The festival is not dominated by women, there are about as many men involved in the organization. It's cool with Riddu Riddu is that it is characterized by equality. It also affects the environment I grew up in. She is the leader of the festival now, Kirsti Lervoll, wrote an article about this, how the women in the coastal environment was strong and independent and that the whole of our culture from ancient times have been dependent on everyone's efforts valued as highly.
- 哈哈,我知道你的意思,但其實這只是剛好啦。這個音樂節不是被女性掌控,有一樣多的男性在組織裡面。Riddu Riddu 很酷的一點特性是「平等」。

- What is it about the festival / job that makes it attractive to you?
- 這個音樂節/工作的哪一點吸引妳?

- I have been involved in the festival since I was very young. It is an important festival where ethnic minorities have shown up and shown that they are proud of their identity. That there is a venue for it, is something I have always been passionate about. This job suits me perfectly because I have a unique interest in indigenous culture. There is also what is the topic of my thesis.
- 我從小就參與這個音樂節。這是個重要節慶,少數民族可以出現(發聲?)並且展現出他們以自己為榮。That there is a venue for it, is something I have always been passionate about.... 這個工作對我來說很完美,因為我對少數民族有興趣,這也是我論文的題目。

- And it gives you the opportunity to move back home?

- Yes, it means a lot to me to have the chance to become part of the community again. I have strong roots in my home district. Now I have not lived at home for ten years. I had to move to Tromso at age 15 to start in high school, and after that I continued in college and earned a bachelor there before I went to Bergen.

- What if you become too urban to stay in a small room that Kåfjorddalen?

- Now I live quite urban and uses the deals are in a city. But I'm really happy in a more tranquil lifestyle and find a small municipality Kåfjorddalen has its charm. Besides, I'm very fond of nature, and so it's much to engage in in the local community as well.

- Is Riddu Riddu a festival only for Sami people and minorities?
- Riddu Riddu 是一個只讓 薩米族 跟少數民族參加的音樂節嗎?

- Absolutely not! The festival brings together about 3,000 people every year, and they come from all different places. We're an international festival, so many of those attending come from abroad.
- 當然不是!音樂節每年讓大約 3,000 人聚在一起,他們從各地來。我們是個國際音樂節,很多人從國外來。

- Are you the same too?

- Mom and Dad's coastal Sami from the west coast, so I'm a mix of a little bit different. I use both Lyngen kofta and western costume, so I feel a strong attachment both. But what has inspired me and shaped me most is enough coastal culture I grew up in.

- How do you see that the next year will be?

- There are enough kjempehektisk. I'll hang with Kirsti and suck me as much as I can of her knowledge. And so it is probably part of traveling to represent Riddu Riddu. I'm excited already.

2014年7月2日 星期三

Kareyce Fotso - Messa Motke lyrics yoruba 歌詞Oh gue yô é
Gue yô dza gue yo é
Pô mre peu , gue yô é é é
Gue yô dza be gue koun é
Oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh oh oh

Tieg zeu yeu mieu le yô
Mieu le jieu gou be dza lé
Neka tin you le léa oh oh
Som mbè dem tchac lam déa po ô
Ou yélélé

Ou be ye messa , messa lé
Messa , messa ah
Ou be ye messa , messa lé
Messa , messa ah

A le beuh mtieg zeu pô o
Be peupa teum ma
Gue mieu wô topé toug chieu
Pou jieu mejieu yeun gue
Ye pou nac biakgne gue , nac sobgne gue
Go keum foudieu Tasso a
Mieu ne tsen , djo tac soneu i pou breu
Mieu wô chum tumtseu gom gue
Hemmm si wô ha dza yen gue
Bi toua , bi leungne
Bi toua , bi leungne , bi leungne , bi leungne

Ou le léa toc ne hui i
Ba mieu mieu léo , gui wui , gui wi
Be noueu tseu poun a , aya
Be noueu tseu poun a , ah , ah
BE noueu tseu poun a aya , aya
Be noueu tseu poun a , lééééé

OU be ye messa , messa lé
MEsa messa ah
Ou be ye messa , messa lé
Messa , messa ah

Dam koun mô pac gue koun ô oh messa ah
ô ou wôh , oh yaya
Que lag diogne gou be ta popeu
Que lag diogne gou be ye dagkueu eu eu eu
Oh ou wô , oh yaya
Gue koun ô , gue kounô po po
Gue koun ô

Ou be ye messa , messa lé
Messa messa ah
Ou be he messa , messa lé
Messa, messa ah