2014年7月27日 星期日

Cambiaste el sol por la luna, letra, Encarna Anillo 的 Milonga


http://youtu.be/UExRYDCQtK4

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fus%2Fartist%2Fencarna-anillo%2Fid503750272&h=1AQFq1JTcCambiaste el sol por la luna
y agua dulce por salobre.
El mar por una laguna
y el oro fino por cobre.
Media naranja por una.

Cayó una perla en un lirio
la bañó un rayo de luz...
Yo lloré con sentimiento,
entonces naciste tú
solo para darme tormento.

Nada le debo a la vida,
nada le debo al amor.
Aquella me ha dado amargura
y el amor una traición.

Si llegara a suceder
que este ingrato me olvidara
sus culpas le perdonara
y lo volviera a querer
pero no querra de ser
que le vuelva a querer yo
motivos grandes me dio
y yo hice juramento
borrar de mi pensamiento
amor que a mi me ofendio

Ay mira
y tu me estas matando
ay mira
y yo no puedo mas
serrano me voy contigo
donde tu me quieras llevar2014年7月3日 星期四

Karoline Tveitnes Trollvik Riddu Riddu - festival

https://www.facebook.com/migration.music.festival/posts/545092768935626?notif_t=notify_me
http://www.aftenposten.no/kultur/Forer-festivalarven-videre-7620484.html#.U7QpJI1W73OFører festivalarven videre
Karoline Tveitnes Trollvik (25) har jobbet som frivillig på Riddu Riddu siden hun var 10 år. I år blir hun sjef for hele urfolksfestivalen.


Hver sommer siden 1991 har det vært Riddu Riddu-festival i Kåfjord i Nord-Troms, bygda der Karoline Tveitnes Trollvik er oppvokst. Siden hun var 10, har hun jobbet frivillig på festivalen.

Nå holder hun på å avslutte masteroppgaven i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen. Etter det er det rett hjem for å sette seg inn i hva den nye jobben som leder av Riddu Riddu innebærer. Hun overtar ansvaret fra høsten. Festivalen har hatt syv ledere før henne - alle kvinner.

- Må det en dame til for å lede en festival for urfolk?

- Haha, jeg skjønner hva du mener, men det er nok mer tilfeldig. Festivalen er heller ikke dominert av kvinner, det er omtrent like mange menn involvert i organisasjonen. Det som er kult med Riddu Riddu, er at det er preget av likeverd. Det preger også miljøet jeg er vokst opp i. Hun som er leder for festivalen nå, Kirsti Lervoll, skrev en kronikk om dette, hvordan kvinnene i kystmiljøet ble sterke og selvstendige og at hele kulturen vår fra gammelt av har vært avhengig av at alles innsats verdsettes like høyt.

- Hva er det ved festivalen/jobben som gjør den attraktiv for deg?

- Jeg har vært engasjert i festivalen siden jeg var veldig ung. Det er en viktig festival hvor etniske minoriteter får vist seg frem og synliggjort at de er stolte av identiteten sin. At det finnes en arena for det, er noe jeg alltid har vært opptatt av. Denne jobben passer meg perfekt fordi jeg har en unik interesse for urfolk og kultur. Det er også det som er tema for masteroppgaven min.

- Og det gir deg muligheten for å flytte hjem igjen?

- Ja, det betyr mye for meg å få sjansen til å bli en del av lokalsamfunnet igjen. Jeg har sterke røtter til hjemplassen min. Nå har jeg ikke bodd hjemme på ti år. Jeg måtte flytte til Tromsø som 15-åring for å begynne på videregående, og etter det fortsatte jeg på universitetet og tok en bachelor der før jeg dro videre til Bergen.

- Tenk om du er blitt for urban til å bo på en liten plass som Kåfjord?

- Nå lever jeg ganske urbant og bruker de tilbudene som finnes i en by. Men jeg er egentlig glad i en mer rolig livsstil og synes en liten kommune som Kåfjord har sin sjarm. Dessuten er jeg veldig glad i naturen, og så er det jo mye å engasjere seg i i lokalmiljøet også.

- Er Riddu Riddu en festival bare for samer og minoriteter?

- Absolutt ikke! Festivalen samler rundt 3000 folk hvert år, og de kommer fra alle forskjellige steder. Vi er jo en internasjonal festival, så mange av dem som deltar kommer fra utlandet.

- Er du same selv?

- Mamma er sjøsamisk og pappa fra Vestlandet, så jeg er en miks av litt forskjellig. Jeg bruker både Lyngen-kofte og vestlandsbunad, så jeg føler sterk tilhørighet begge steder. Men det som har inspirert meg og formet meg mest, er nok kystkulturen jeg er vokst opp i.

- Hvordan ser du for deg at det neste året blir?

- Det blir nok kjempehektisk. Jeg skal henge med Kirsti og suge til meg så mye jeg kan av hennes kunnskap. Og så blir det nok en del reising for å representere Riddu Riddu. Jeg gleder meg allerede.


Google translated English:

Driver festival legacy
Karoline Tveitnes Trollvik (25) has volunteered in Riddu Riddu since she was 10. This year she will command all indigenous festival.


Every summer since 1991, there has been Riddu Riddu festival in Kåfjorddalen in Nord-Troms, the village where Karoline Tveitnes Trollvik is raised. Since she was 10, she volunteered at the festival.

Now she is on to finish the thesis in anthropology at the University of Bergen. After that it's straight home to put himself into what his new job as head of Riddu Riddu means. She will take over responsibility from the fall. The festival has had seven leaders before her - all women.

- Must be a lady to lead a festival of indigenous peoples?

- Haha, I see what you mean, but there are plenty more random. The festival is not dominated by women, there are about as many men involved in the organization. It's cool with Riddu Riddu is that it is characterized by equality. It also affects the environment I grew up in. She is the leader of the festival now, Kirsti Lervoll, wrote an article about this, how the women in the coastal environment was strong and independent and that the whole of our culture from ancient times have been dependent on everyone's efforts valued as highly.

- What is it about the festival / job that makes it attractive to you?

- I have been involved in the festival since I was very young. It is an important festival where ethnic minorities have shown up and shown that they are proud of their identity. That there is a venue for it, is something I have always been passionate about. This job suits me perfectly because I have a unique interest in indigenous culture. There is also what is the topic of my thesis.

- And it gives you the opportunity to move back home?

- Yes, it means a lot to me to have the chance to become part of the community again. I have strong roots in my home district. Now I have not lived at home for ten years. I had to move to Tromso at age 15 to start in high school, and after that I continued in college and earned a bachelor there before I went to Bergen.

- What if you become too urban to stay in a small room that Kåfjorddalen?

- Now I live quite urban and uses the deals are in a city. But I'm really happy in a more tranquil lifestyle and find a small municipality Kåfjorddalen has its charm. Besides, I'm very fond of nature, and so it's much to engage in in the local community as well.

- Is Riddu Riddu a festival only for Sami people and minorities?

- Absolutely not! The festival brings together about 3,000 people every year, and they come from all different places. We're an international festival, so many of those attending come from abroad.

- Are you the same too?

- Mom and Dad's coastal Sami from the west coast, so I'm a mix of a little bit different. I use both Lyngen kofta and western costume, so I feel a strong attachment both. But what has inspired me and shaped me most is enough coastal culture I grew up in.

- How do you see that the next year will be?

- There are enough kjempehektisk. I'll hang with Kirsti and suck me as much as I can of her knowledge. And so it is probably part of traveling to represent Riddu Riddu. I'm excited already.


中文:
Driver festival legacy
Karoline Tveitnes Trollvik (25) has volunteered in Riddu Riddu since she was 10. This year she will command all indigenous festival.
Karoline Tveitnes Trollvik (25歲)從她10歲開始成為 Riddu Riddu 音樂節的志工。今年她將會主導這個原住民節慶。

Every summer since 1991, there has been Riddu Riddu festival in Kåfjorddalen in Nord-Troms, the village where Karoline Tveitnes Trollvik is raised. Since she was 10, she volunteered at the festival.

Now she is on to finish the thesis in anthropology at the University of Bergen. After that it's straight home to put himself into what his new job as head of Riddu Riddu means. She will take over responsibility from the fall. The festival has had seven leaders before her - all women.
現在她將要完成她在 Bergen 大學的人類學論文。之後她將會直接

- Must be a lady to lead a festival of indigenous peoples?
- 必須是女性才能領導音樂節嗎?

- Haha, I see what you mean, but there are plenty more random. The festival is not dominated by women, there are about as many men involved in the organization. It's cool with Riddu Riddu is that it is characterized by equality. It also affects the environment I grew up in. She is the leader of the festival now, Kirsti Lervoll, wrote an article about this, how the women in the coastal environment was strong and independent and that the whole of our culture from ancient times have been dependent on everyone's efforts valued as highly.
- 哈哈,我知道你的意思,但其實這只是剛好啦。這個音樂節不是被女性掌控,有一樣多的男性在組織裡面。Riddu Riddu 很酷的一點特性是「平等」。

- What is it about the festival / job that makes it attractive to you?
- 這個音樂節/工作的哪一點吸引妳?

- I have been involved in the festival since I was very young. It is an important festival where ethnic minorities have shown up and shown that they are proud of their identity. That there is a venue for it, is something I have always been passionate about. This job suits me perfectly because I have a unique interest in indigenous culture. There is also what is the topic of my thesis.
- 我從小就參與這個音樂節。這是個重要節慶,少數民族可以出現(發聲?)並且展現出他們以自己為榮。That there is a venue for it, is something I have always been passionate about.... 這個工作對我來說很完美,因為我對少數民族有興趣,這也是我論文的題目。

- And it gives you the opportunity to move back home?

- Yes, it means a lot to me to have the chance to become part of the community again. I have strong roots in my home district. Now I have not lived at home for ten years. I had to move to Tromso at age 15 to start in high school, and after that I continued in college and earned a bachelor there before I went to Bergen.

- What if you become too urban to stay in a small room that Kåfjorddalen?

- Now I live quite urban and uses the deals are in a city. But I'm really happy in a more tranquil lifestyle and find a small municipality Kåfjorddalen has its charm. Besides, I'm very fond of nature, and so it's much to engage in in the local community as well.

- Is Riddu Riddu a festival only for Sami people and minorities?
- Riddu Riddu 是一個只讓 薩米族 跟少數民族參加的音樂節嗎?

- Absolutely not! The festival brings together about 3,000 people every year, and they come from all different places. We're an international festival, so many of those attending come from abroad.
- 當然不是!音樂節每年讓大約 3,000 人聚在一起,他們從各地來。我們是個國際音樂節,很多人從國外來。

- Are you the same too?

- Mom and Dad's coastal Sami from the west coast, so I'm a mix of a little bit different. I use both Lyngen kofta and western costume, so I feel a strong attachment both. But what has inspired me and shaped me most is enough coastal culture I grew up in.

- How do you see that the next year will be?

- There are enough kjempehektisk. I'll hang with Kirsti and suck me as much as I can of her knowledge. And so it is probably part of traveling to represent Riddu Riddu. I'm excited already.

2014年7月2日 星期三

Kareyce Fotso - Messa Motke lyrics yoruba 歌詞Oh gue yô é
Gue yô dza gue yo é
Pô mre peu , gue yô é é é
Gue yô dza be gue koun é
Oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh oh oh

Tieg zeu yeu mieu le yô
Mieu le jieu gou be dza lé
Neka tin you le léa oh oh
Som mbè dem tchac lam déa po ô
Ou yélélé

Ou be ye messa , messa lé
Messa , messa ah
Ou be ye messa , messa lé
Messa , messa ah

A le beuh mtieg zeu pô o
Be peupa teum ma
Gue mieu wô topé toug chieu
Pou jieu mejieu yeun gue
Ye pou nac biakgne gue , nac sobgne gue
Go keum foudieu Tasso a
Mieu ne tsen , djo tac soneu i pou breu
Mieu wô chum tumtseu gom gue
Hemmm si wô ha dza yen gue
Bi toua , bi leungne
Bi toua , bi leungne , bi leungne , bi leungne

Ou le léa toc ne hui i
Ba mieu mieu léo , gui wui , gui wi
Be noueu tseu poun a , aya
Be noueu tseu poun a , ah , ah
BE noueu tseu poun a aya , aya
Be noueu tseu poun a , lééééé

OU be ye messa , messa lé
MEsa messa ah
Ou be ye messa , messa lé
Messa , messa ah

Dam koun mô pac gue koun ô oh messa ah
ô ou wôh , oh yaya
Que lag diogne gou be ta popeu
Que lag diogne gou be ye dagkueu eu eu eu
Oh ou wô , oh yaya
Gue koun ô , gue kounô po po
Gue koun ô

Ou be ye messa , messa lé
Messa messa ah
Ou be he messa , messa lé
Messa, messa ah


2014年6月29日 星期日

Siempre, siempre y siempre preguntan por ti los niños cuando se acuestan 歌詞


幫忙賣一下 Vicente Perez 先生的 DVD: Flamenco from roots, Flamenco de la Raiz
https://vimeo.com/ondemand/15828/46973978?autoplay=1
:D

在 0:40 唱的歌詞是這樣:
"Siempre, siempre y siempre preguntan por ti los niños cuando se acuestan... siempre preguntan por ti... que ti no sabes el "trabajillo" que a mi me cuesta, tenerles que mentir y decirle que su madre esta muerta" (Duquende, por Fandangos naturales)
(孩子們要睡覺的時候,總是啊總是啊問妳在哪裡?……)
出處:
https://www.facebook.com/permalink.php?id=177627418982762&story_fbid=358403024238533


El segundo....auque cambia un poco la letra...
http://www.youtube.com/watch?v=HBy4Ji4Pxfo


2014年6月22日 星期日

Triana, puente y aparte - Miguel Poveda Letra


¡Triana!
Vente conmigo y haremos   跟我一起走,
una chocita en el campo      我們在郊外蓋一間小屋。
y en ella nos meteremos,
una casita en el campo
y en ella nos meteremos.


http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=331208

A la Guitarrina, su pare
le va a comprar
pa la feria un mantón de Lina.

Era mi primita hermana una linda carlotera,
se manda a hacer un vestío
y no le paga a la costurera.

Un reloj marcao, con las horas
y los minutos del mal paguito
que tú me has dao.

Al pasar por la Campana,
lo primero que se ve,


un guardia tocando un pito                        一個守衛吹著口哨,
y en la manita un papel:                             在他手裡有一張紙:
“dame dos pesetas”;                                   "給我兩塊錢"
“no me da la gana”;
“cógete del brazo, vamos pa Triana…”     "手牽手往 Triana 區前進"

Ay, qué ricas están las gambas,    喔,多麼肥美的大蝦。
Mari Loli, Mari Anda,
ay, qué ricas está las gambas.        喔,多麼肥美的大蝦。
Mari Loli baila bien, aire con aire,   Mari Loli 舞跳得好,
tu marío en la era, yo con el fraile.

Ahora sí que no paso yo
por debajo de tu balcón,
¡no se vaya a desprender
y a mí me mande a San Juan de Dios!

Si tú quieres bailar la rumba,
con la pata atrás,
si quieres saber
los pasos que doy,
vente tras de mí,
que a Triana voy;
tú lo quitas yo los pongo
carteles por las esquinas…

Al pasar por la calle la Amparo,
una vieja a mi me llamó
y me trajo unas tijeras
con más mojo que un latón.
Y el amolaor, y el afilaor,
que afila cuchillos, que afila navajas,
que traigo la piera del amolaor,
a mi niña le gustan las papas con arroz, trototrón
tu marío en la era, yo con el fraile.2014年5月30日 星期五

Las Migas Caricias De SalLe tembló la voz,
le tembló la voz
le cambió el compás
de su corazón.

Y aunque lo negó
éste se rió sin pestañear
lágrimas tragó,
lágrimas tragó.

Mentiras que son
una brizna pena
sal de hierba que
por sus labios va.

Mentiras que son
finas como arena
que sin intención,
sin mala intención
levanta al pisar.

De la flor la raíz
del mar la sal
del cielo azul una nube gris
del principio al final

De la flor la raíz
del tal el cual
de la pasión tan sólo un desliz
de la pared la cal.

Como espuma son
con las olas juegan
caricias de sal
rasguños sin más.

Como espuma son
y rebolotean
hasta que al final
se las traga el mar,
se las traga el mar.
2014年5月7日 星期三

Niña Pastori, AIRE DE MOLINO letra 風車的風


KKBOX:
http://www.kkbox.com/hk/tc/song/T9CnRw105C7-XKFsHKFsH0P4-index.html

youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=T4y1fLEQDgA&feature=kp

Si te vas de mi
如果你離開我,
todo esta perdio
我的一切都失去了。
y si te vas de mi
lloro como un niño
我會哭得像個孩子。
y si te vas de mi
如果你離開我,
soy un barco hundio
我就是一艘沈船。
ay porque no te quedas
為什麼你沒有留下來,
como prometiste y a luchar conmigo
像是你承諾的,跟我一起努力?

El mundo es un molino
這世界是一個風車,
da muchas vueltas
轉很多圈。
y alomejor de nuevo
也許再一次,
ay de nuevo brilla mi estrella
我的星星會再一次亮起,
y naceran las flores mas lindas del jardin
花園裡面最漂亮的花會開放,
y un corazon abierto que riega las flores
一顆開放的心它灌溉這些花,
solo para ti...
只為了你…

Tengo que empezar
我必須開始,
y otra vez de nuevo
再一次,
tengo que olvidar los malos recuerdos
我必須忘記那些不好的記憶,
que no dejan curar
那些無法痊癒的記憶。
las heridas que el tiempo
(時間的傷痕?)
y por ti lucharia
我將為你戰鬥,
y un millon de veces
一百萬次,
y a vencer el miedo
並且將會戰勝恐懼。

El mundo es un molino
這世界是一個風車,
da muchas vueltas
轉很多圈。
y alomejor de nuevo
也許再一次,
ay de nuevo brilla mi estrella
我的星星會再一次亮起,
y naceran las flores mas lindas del jardin
花園裡面最漂亮的花會開放,
y un corazon abierto que riega las flores
一顆開放的心它灌溉這些花,
solo para ti...
只為了你…2014年3月18日 星期二

佛拉明哥吉他自學教材 flamenco guitar materials DVD self - learning


Hello 你好,
Amazon 上面很多,有些只有「給譜」不針對每個技巧「教學」的,你自學的話一定要買一些個有「教學」的。

Oscar Herrero step by step 系列 1~9:

Oscar Herrero vol.9 Solea:
DVD 裡面就是這樣啦,當然最好你還是買一下書,除了表示對老師跟此技藝的尊重之外,有紙本譜還是比較好練。


Graf Martinez:
這套他也"教",DVD 1 2 都買才會講到全部的技巧。
注意要買「有含DVD」的喔,對自學者來說,這樣才看得懂。


然後是 Juan Martin:
Juan Martin 有在做教學的那一本很不幸沒有出 DVD, 有出 DVD 的都是直接教譜了。
所以雖然評價很高,可以等比較以後再考慮。

但不知為何,我去幫朋友伴歌伴舞,都很容易彈到 Juan Martin 的東西,因為他很早就教學了,用的似乎也都是所謂的"traditional falseta"。
後來我彈 Paco Pena 的教材(沒有 DVD,只有譜+CD),偶爾會覺得「疑,這不是黃馬丁大師教過了。」

這些東西都有英文字幕。


這是我去年夏天,學四年的程度:

1:20 是我上個月的程度:

顯然沒有什麼成長,由此可見自學的壞處了… :D

* 我一開始是學佛朗明歌 跳舞 當娛樂的,所以我身邊就一堆歌手、吉他手、舞者,剛開始學的時候,別的吉他手老師經過都會忍不住糾正一下,因此讓我獲益良多。
因此嚴格來說我不算是完全自學啦。

而因為一直有舞者跟歌手要求配舞,所以也比較有方向。
一開始就要當 flamenco solo guitarrista 實在太拼了,有歌手分攤一點工作比較好。


* 最好先看看 youtube 再買,不要一時衝動損失金錢。

* 如果你要用電吉他來彈 flamenco , 好好的學一下 Phrygian 應該不錯。
很多歌都有用到電吉他,例如這首 Taranto : http://kkbox.fm/Ps0dSf

* 我在 2012 年受過一次比較大的傷,右手腕的 腱鞘囊腫,腫好大一塊嚇死我了。
跑去給中醫看啊…
不過後來有陣子工作太忙、太久沒練琴,它就自己消掉了。
其實也有一本書叫做「Healthy Guitarist」,是上面提到的 Oscar Herrero 先生開的出版社出的。


還有什麼問題,再聊吧。祝你好運。:) :)2014年3月4日 星期二

舞者(有空時)也可以知道一下的 吉他術語 flamenco guitar tecnica explicado para bailaoras

Title: Flamenco 舞者(有空時)也可以知道一下的 吉他術語。ver. 0.01

1. Alzapua:
這就是一個 alzapua, http://youtu.be/NjBomsYDnZA?t=28s

Alzapua 從字頭 al 可以猜到,是阿拉伯文化的(Alhambra, Alcazar...),意思似乎是「上、下」, (alzar, pua)。
就只有用大拇指在做,有個說法(Oscar Herrero 的書?)是因為沒受過教育的吉普賽人只會用大拇指「上下撥弦」亂彈,彈久了就生出這樣一種奇怪的技巧。

它的聲音跟 rasgueo 差別蠻大的。

2. Rasgueo:
Tino 示範 rasgueo:
http://www.youtube.com/watch?v=oYkBUHXc1-s

吉他手平常配舞配歌時,很多時間都在 rasgueo.
沒有在做 Alzapua 或是 Arpeggio 的時候。
那 Arpeggio ....


2014年2月25日 星期二

Epoca del Cometa Pepe Marchena Gema Caballerohttps://aracelitzigane.wordpress.com/2016/02/27/pepe-marchena-la-epoca-del-cometa/


In the year 1957 God, omnipotent, put
In the year 1957 God, omnipotent, put
a bloody comet
a bloody comet
at dawn at west
with the color alight.
The hearts take fright
and at the same time they point
and it hides itself in Africa.

Tell me who has protected you,
tell me who has protected you,
tell me who has been your squire,
as you have had such a big luck
as you have had such a big luck
in a foreing country.

With the step of modesty,
with the step of modesty,
my gut, you are remaining.

In a certain meeting
there was a meal one day
and over there a melon was opened,
the unique fruit that was there.
I have opened a watermelon
and I offered it to a married woman.
Ay, she has told me, disconsolate:
“thank you very much, gentleman,
I am on mourning and I can´t,
I am on mourning and I can´t,
On mourning I am and I can`t
eat red fruit”.
—–
Allá en el 57 puso Dios omnipotente.
Allá en el 57 puso Dios omnipotente
un cometa ensangrentado
un cometa ensangrentado
al amanecer en Poniente
con el color encendido.
Los corazones se asustan
y al mismo tiempo señalan
y en el África se oculta.

Dime quién te ha protegido,
quién ha sido tu escudero.
Dime quién te ha protegido,
quién ha sido tu escudero
que tanta suerte has tenido
que tanta suerte has tenido
en un país extranjero.

Con el pasito de la humildad,
con el pasito de la humildad,
entrañas mías, te vas quedando.

En una cierta reunión
se dio una comida un día
y allí se ha partido un melón,
única fruta que había.
Yo he partido una sandía,
y le brindé a una casada.
Ay, me ha dicho desconsolada
“muchas gracias, caballero,
que luto y tengo no puedo,
que luto tengo y no puedo,
que tengo luto y no puedo
comer fruta colorada.


Gema Caballero El cometa Letra

http://blog.roodo.com/citta/archives/2648877.html
到底什麼是 Milonga 呢?很久以前我問過「皮老後援會會長」骨灰老大,他的回答是:「332 的節奏就是 Milonga 啊!」

Y allá en el 57 puso Dios omnipotente
Allá en el 57 puso Dios omnipotente
Y un cometa ensangrentado
Y un cometa ensangrentado
Y al amanecer el poniente
Con el color encendido
Los corazones se asustan y al mismo tiempo señalan
Y en el África se oculta

Dime quien te ha protegido
Quien ha sido tu escudero
Dime quien te ha protegido
Que quien ha sido tu escudero
Que tanta suerte has tenido
Que tanta suerte has tenido
Y en un país extranjero
Con el pasito de la humildad
Con el pasito de la humildad
Se entrañan
Te vas quedando
Y en una cierta reunión
Se dio una comida un día
Allí se ha partido un melón
La única fruta que había
Yo he partido una sandía
Se la brinde a una casada
Me dijo desconsolada
Muchas gracias caballero
Que tengo luto y no puedo
Que luto tengo y no puedo
Que hay comer que hay comer
Comer fruta
Comer fruta
Comer fruta colora


Y allá en el 57 puso Dios omnipotente
Allá en el 57 puso Dios omnipotente
Y un (1)cometa ensangrentado
Y un (1)cometa ensangren(1)tado
Y al a(1)manecer el po
(0:40)暫時轉成4+2的六拍
(1)niente, Con el
color encen
(1)dido
Los corazones se a
(1)sustan y al mismo tiempo se
(1)ñalan
Y en el África se oculta

(1:05~1:39)塞一段優美獨奏旋律。
(1:39)(音符有跳躍感)
(1:45)(1)Dime quien te ha prote
(1)gido, Quien ha
(1)sido tu escu
(1)dero
延長~~~~~~~~
(1)Dime quien te ha protegido
Que quien ha sido tu escu
(1)dero Que
(1)tanta suerte has te
(1)nido Que
(1)tanta suerte has te
(1)nido Y en
(1)un país extran
(1)jero (sobre 2:17)
(1) rerere....
(1) (3.5)Con el pa
(1)sito de la humil
(1)dad Con el pa
(1)sito de la humil(這邊拍子很怪)dad
Se entrañan
Te vas quedando
Y en una cierta reunión
Se dio una comida un día
Allí se ha partido un melón
La única fruta que había
Yo he partido una sandía
Se la brinde a una casada
Me dijo desconsolada
Muchas gracias caballero
Que tengo luto y no puedo
Que luto tengo y no puedo
Que hay comer que hay comer
Comer fruta
Comer fruta
Comer fruta colora
2014年2月16日 星期日

Jeromo Segura - Fandangos de Huelva (A la memoria del Maestro Enrique Morente)


http://www.youtube.com/watch?v=6WdHbTu-Hog

http://www.rocio.com/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=salves;action=print;num=1178829824

QUISE Volver(PODE) Y NO PODÍA
NO ENCONTRABA LA MANERA
QUISE Volver Y NO PODÍA
SI HUELVA SE REPARTIERA
LA MITAD REPARTIRÍA
?PA LOS AMIGOS DE AFUERA.
延長 1 compas ?
Paco Toronjo – Fandango Del Cerro de Valverde
http://www.acordesguitarra.es/acordes-guitarra-letra-del-fandango-fandango-valverde-160
Canto yo con alegría,
El fandango de Valverde,
Canto yo con alegría.
Por se un fandango valiente,
Que canta a la tierra mía.
Donde Huelva está presente.


Cuando mira a la bahía,
Huelva se siente orgullosa,
Cuando mira a la bahía.
Y contempla cariñosa.
Desde Isla a Punta Umbría.
Esas playas tan preciosas
Agúita de cielo Rocío Márquez Fandango Letra


http://www.youtube.com/watch?v=d68g7L9f03g

Fandangos Agúita de cielo
AGÜITA DEL CIELO                天堂的水
COMO, COMO FUE
AGÜITA DEL CIELO                天堂的水
COMO, COMO FUE

QUE EN TUS MANANTIALES
UN DIA QUISE BEBER              (以前?)有一天我在妳的泉水中喝了,
DE HUELVA LOS CANTES       這些 Huelva 的歌,
Y PODER CALMAR MI SED     它們能夠解我的渴。

Y ENTRE AGUAS DE CIELO    在天堂的水之中,
ENTRE AGUAS DE CIELO        在天堂的水之中,
YO ME BAUTICE                       我受洗了,
Y TRAIGO CON MI BOCA        並且用我的嘴盛裝了,
FANDANGOS DE MIEL             蜜的Fandango 。
-
REGALAR
SOY “VENDEORA” DE SUEÑOS   我是夢的「販賣者」,
Y LOS QUIERO REGALAR
MI CANTE NO TIENE DUEÑO
DE MI FORMA DE CANTAR          我唱歌的方式,
NACEN DE MIS SENTIMIENTOS  從我的感情中孕育出來的。
-
PARA QUE SOPLEN TUS VELAS
YO NO SOY VIENTO DE NADIE
PARA QUE SOPLEN TUS VELAS
QUE “PA” AGUANTAR TEMPORALES
VISTO MI BARCA DE “SEA”
Y QUE NAVEGUE A SU AIRE
-
YO NO SE POR DONDE MIS OJOS TE VIERON
Y SENTI EN MIS BRAZOS
COMO UN NEGRO VELO
QUE VESTIA MI CUERPO
AL MIRAR “PAL” CIELO
Y NO SE POR DONDE MIS OJOS TE VIERON
-
SE HACE UN NUDO EN MI GARGANTA
CUANDO LE CANTO A MI TIERRA
SE HACE UN NUDO EN MI GARGANTA
PORQUE ES TANTO LO QUE ENCIERRA
QUE ABRE LAS PUERTAS DEL ALMA
ESE FANDANGO DE HUELVA
ESE FANDANGO DE HUELVA
AY, AY, AY……….……DE HUELVA
falseta 1

(1:10)
A(12)GÜITA DEL CIELO
(6)COMO, COMO FUE
A(12)GÜITA DEL CIELO
(6)COMO, COMO FUE

一堆 E->F 交換。
(12)QUE EN TUS MANANTIALES
UN DI(6)A QUISE BEBER
(12)   (3) DE HUELVA LOS
(1:30) (6)CANTES Y PODER CALMAR MI
(12)SED
(6)~~~~

開始 (Bb)
(12) (Bb) Y ENTRE AGUAS DE CIELO
(6)
(12)ENTRE AGUAS DE CIELO
(6)
(12) (Dm) YO ME BAUTI (3)(E) CE
(6)(G?) Y TRAIGO CON MI (C?)BOCA
(12) (A7) FANDANGOS DE (Dm)MIEL
(6)
(12) (2)REGALAR
(6) (9) 收

(2:05)
(12) (Dm) SOY “VENDEORA” DE
(6) (G)->(C) SUEÑOS
(12)(C)Y LOS QUIERO
(6) REGA (Am) LAR
(12) (A7) MI CANTE NO
(6)~~~~
(12)TIENE (3)(Dm) DUEÑO
(6)(Dm)DE MI FORMA DE CAN
(12) (Dm)(B5?)TAR
(6)NACEN DE (G)MIS
(12)SEN(3)(F) TIMIEN(6)(E)TOS +(3)
-
(2:34) falseta 2

(3:00) (G)PARA QUE SOPLEN
(6)TUS VE(9)(C)LAS
(12) (C)YO NO SOY VIENTO
(6)DE NADIE (9)(F)
(E)->(F)->(G) PARA QUE SOPLEN
(6)TUS VE(9)(C)LAS
(12)QUE “PA” AGUAN(低Dm)TAR TEM
(6)(G) PORALES
(12)(G)VISTO MI BARCA
(6)(G)DE “SEA” (C)
(12)(C)Y QUE NA(3)(F)VEGUE
(6)(F)A SU (9)(E)AIRE
(3:30) (3:48)

(12) (E)aguita de (Dm)cielo,
(6)(G) aguita de (C) cielo
(12) (A7)YO NO SE POR (Dm)DONDE
(6) (Dm)MIS OJOS (E)TE VIERON
(12) (E) Y SENTI EN MIS (C)BRAZOS
(6) (C) COMO UN NEGRO  (9)(Bb) VELO
(12) (Bb) QUE VESTIA MI (3)(C) CUERPO
(6) (C) AL MIRAR “PAL” (F) CIELO
(12) (F) Y NO SE POR (C) DONDE
(6) (Bb) MIS OJOS TE (A) VIERON   (轉成 A maj了。)

(4:22)
(12) SE HACE UN (3)(C) NUDO EN
(6)MI  GARGAN  (9)(F) TA
(12) (F7)! CUANDO LE CANTO A
(6)MI TIERRA (B)
(B)SE HACE UN (C)NUDO EN (C)MI GARGAN(F)TA
(F)PORQUE ES TANTO LO QUE ENCIE(C)RRA
(C#)QUE ABRE LAS PUERTAS DEL (C)ALMA
(Bb)ESE FANDANGO DE HUELVA
ESE FANDANGO DE (C)HUELVA
AY, AY, AY……….……DE HUELVA
(C)>(Bb)->(Bb)->(C)->(Bb)->(A)
2014年1月30日 星期四

Minera - Rocío Márquez letra Cantes de Levante 礦坑歌曲 Miners' Song
https://www.facebook.com/twflamenco/posts/304872896324337

佛朗明哥與社運

年輕女歌手Rocío Márquez前往León的礦場唱歌,以示安慰與支持一群守在礦場抗議政府關閉礦場的礦工們youtube: http://www.youtube.com/watch?v=V3SbX1LABR4si yo volveré a subir,

Bajo a la mina pensando
(mientras bajo voy rezando)
y cuando vuelvo a salir
me paso el tiempo cantando.

我唱著歌度過時間


Desde Santa Cruz del Sil

Se oye un eco(llanto) por minera,
聽見一個唱著 Minera 的哀嚎

Lamentos que da la tierra
給土地的輓歌

Porque aquel que creció allí
No puede vivir sin ella. 
沒辦法沒有她而活著。


2014年1月13日 星期一

Chiquilín de Bachín, Morente sueña la Alhambra, Astor Piazzolla Astor Piazzolla:

Por las noches, cara sucia / de angelito con bluyín, / vende rosas en las mesas / del boliche de Bachín; / si la luna brilla / sobre la parrilla, / come luna y pan de hollín? / Cada día en su tristeza / que no quiere amanecer / lo madruga un seis de enero / con la estrella del revés / y tres reyes gatos / roban sus zapatos, / uno izquierdo y el otro ? ¡también! / Estribillo / Chiquilín dame un ramo de vos / ¡así salgo a vender / mis vergüenzas en flor ?! / Baléame con tres rosas / que duelan a cuenta / del hambre que no te entendí, Chiquilín ? / Cuando el sol pone a los pibes / delantales de aprender, / él aprende cuanto cero / le quedaba por saber; / y a su madre mira, / yira que te yira; / pero no la quiere ver ? Cada aurora en la basura / con un pan y un tallarín, / se fabrica un barrilete / para irse ?¡ y sigue aquí! / Es un hombre extraño / -niño de mil años- / que por dentro le enreda el piolín ?

La Última Carta, Morente sueña la Alhambra letrahttp://www.discogs.com/Morente-Sue%C3%B1a-La-Alhambra/release/2998025


http://lasonotheque.wordpress.com/2010/04/23/la-ultima-carta-de-miguel-de-cervantes/


Puesto ya el pie en el estribo,
quisiera yo no vinieran tan a pelo en esta mi epístola, porque casi con las mismas palabras la puedo comenzar, diciendo:
Puesto ya el pie en el estribo,
con las ansias de la muerte,
gran señor, ésta te escribo.
Ayer me dieron la Estremaunción y hoy escribo ésta. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan, y, con todo esto, llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir, y quisiera yo ponerle coto hasta besar los pies a Vuesa Excelencia; que podría ser fuese tanto el contento de ver a Vuesa Excelencia bueno en España, que me volviese a dar la vida. Pero si está decretado que la haya de perder, cúmplase la voluntad de los cielos, y por lo menos sepa Vuesa Excelencia este mi deseo, y sepa que tuvo en mí un tan aficionado criado de servirle que quiso pasar aun más allá de la muerte, mostrando su intención. Con todo esto, como en profecía me alegro de la llegada de Vuesa Excelencia, regocíjome de verle señalar con el dedo, y realégrome de que salieron verdaderas mis esperanzas,  dilatadas en la fama de las bondades de Vuesa Excelencia. Todavía me quedan en el alma ciertas reliquias y asomos de Las semanas del jardín, y del famoso Bernardo. Si a dicha, por buena ventura mía, que ya no sería ventura, sino milagro, me diese el cielo vida, las verá, y con ellas fin de La Galatea, de quien sé está aficionado Vuesa Excelencia. Y, con estas obras, continuando mi deseo, guarde Dios a Vuesa Excelencia como puede. De Madrid, a diez y nueve de abril de mil y seiscientos y diez y seis años.
Criado de Vuesa Excelencia,
Miguel de Cervantes.